Rybársky poriadok

Prevádzkový poriadok RYBNÍK DÉKÁNY Platný od 15.3.2013

 

 • Typ revíru: štrkovisko, mimopstruhový, súkromný
 • Rozloha 1,5 ha
 • Prevádzkovateľom jazera je MATERIK spol. s.r.o . Spôsobilou osobou na chov rýb je Bc. Árpad Kossár. Veterinárny dozor zabezpečuje MVDr. Árpad Csorgo
 • Sezóna začína 15.Marca a končí 31. Septembra. / podmienky nočného rybolovu sú upresnené v aktuálnom cenníku /
 • Každý rybár je povinný pri vstupe sa zaregistrovať, predložiť doklad totožnosti a zakúpiť si povolenku
 • Uhradením ceny za povolenku a vstupom do areálu rybár súhlasí s podmienkami tohto rybárskeho poriadku
 • Loviť ryby môže iba držiteľ zakúpenej povolenky
 • Po ukončení rybolovu je každý rybár povinný vrátiť povolenku so zapísaným množstvom, druhom a dĺžkou chytených rýb
 • Pri sezónnej povolenke je rybár povinný pred začatím lovu zapísať dátum lovu
 • Parkovanie motorových vozidiel, aj jednostopových je možné iba na vyhradenom parkovisku. Zachádzanie vozidlami k rybníku je prísne zakázané
 • Loviť je dovolené na dva prúty opatrené jedným náväzcom.
 • Množstvo a druh návnady nie je obmedzený okrem niektorých súťaží, musia však byť zdravotne nezávadné, nesmú byť skysnuté, plesnivé či toxické.
 • Prísny zákaz vnadiť nevarenými strukovinami. Zákaz používať háčiky s hrotom. Zákaz lovu na živú alebo mŕtvu rybku Používanie loďky alebo člnu nie je dovolené
 • Každý rybár musí mať pri sebe podložku na ryby, podberák s ramenami minimálne 60 cm, peán na odháčkovanie ryby, meter na určenie veľkosti ryby a v prípade lovu dravcov aj gumené rukavice. Bez týchto vecí rybolov nie je možný. Všetky spomenuté veci je možné si požičať na vrátnici za poplatok podľa aktuálneho cenníka
 • Zakazuje sa loviť pomocou výbušných, otravných a omamných látok, akýchkoľvek bodcov, harpún, sietí, je zakázané strieľať na ryby, loviť ich do rúk alebo podsekávať ich. Takisto je zakázané zbierať ikry, loviť ryby pomocou elektrického prúdu, pomocou stálych pascí a podobne
 • Na všetkých lovných miestach platí zásada čistého prostredia, odpadky, ohorky z cigariet patria do smetného koša. Po opustení lovného miesta sa toto lovné miesto musí nachádzať v stave v akom bolo pred príchodom
 • Prísny zákaz orezávania stromov a kríkov
 • Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie vodných stavieb a brehového spevnenia, porušovanie kamenného spevnenia, či premiestňovanie jednotlivých kameňov
 • Používanie rybárskych bivakov je povolené iba pri nočnom rybolove a na určených miestach
 • V areáli je povolené rozkladať oheň iba na určených miestach / kozuby v altánkoch / 
 • Altánok je možné si rezervovať podľa aktuálneho cenníka
 • Pri vylovení ryby je rybár povinný zaobchádzať s ňou šetrne. Pri manipulácii s ulovenou rybou na brehu musí byť použitá mokrá podložka zabraňujúca poškodeniu ryby
 • Ryba odložená v sieťke sa považuje za ponechanú rybu. Rybár nesmie ryby v sieťke vymieňať
 • Vážne poranené ryby je treba odovzdať na vrátnici alebo správcovi, v žiadnom prípade nepúšťať spať do vody
 • Všetky kapre a amury nad 3,00 kg je rybár povinný vrátiť do vody a to maximálne šetrne. Kapre a amury do 3,00 kg si môže rybár odkúpiť podľa aktuálneho cenníka
 • Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez poškodenia rybár musí prestrihnúť náväzec a rybu pustiť do vody aj s háčikom
 • Fotenie rýb je dovolené iba v podrepe a nad podložkou
 • Zákaz vykrikovania, hlučného správania a iného obťažovania ostatných rybárov
 • Ak sa rybár potrebuje vzdialiť z lovného miesta / WC, občerstvenie ... / musí prúty vytiahnuť z vody. Prúty nesmú byť ponechané vo vode bez dozoru rybára
 • Pitvanie rýb na lovnom mieste je prísne zakázané
 • Ak niekto nedodržiava pravidlá tohto prevádzkového poriadku je iný rybár povinný na to upozorniť správcu rybníka
 • Pri porušení pravidiel môže byť rybár vyhostený a pri spôsobení škody ju bude musieť nahradiť. V prípade pokusu o odcudzenie ryby bude na neho podané trestné oznámenie a viac nebude mať prístup do tohto revíru
 • Pri podozrení z krádeže rýb si prevádzkovateľ vyhradzuje právo kontroly vakov a kufrov rybárov pri odchode z areálu
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví rybárov, ktoré si spôsobili vlastnou neopatrnosťou, precenením svojich schopností, fyzických možností či porušením tohto prevádzkového poriadku
 • Prevádzkovateľ rybníka si vyhradzuje právo udeľovať výnimky z tohto prevádzkového poriadku
 • Maloletým pod 15 rokov je vstup povolený LEN v sprievode dospelej osoby (nad 18 rokov).